Přijďte si zalyžovat!
Informace

Info servis:

On-line kamera

Kamera Šacberk

Provoz

Sjezdovka: mimo provoz

Dětský vlek-provoz: ne

Sníh:

Výška sněhu: 0 cm

Nový sníh: 0 cm

Typ sněhu: žádný

Teplota, vlhkost:

Dolní stanice: -0.1 °C

Horní stanice: -0.4 °C

Rel. vlhkost: 100.0 %RH

Běžecké tratě

Běžecké tratě: nedostatek sněhu

Aktualizováno:
04. 06. 2022, 16:57
(teploty jsou vždy aktuální)

Soutěž na Facebooku! Vyhraj bodovku do Skiareálu Šacberk!

Trvání soutěže: 13.2. – 27.2.2020, vyhlášení: 28.2.2020.

 1. Fotka musí být nahraná na Facebook v období 13.2. – 27.2.2020.
 2. Přidejte na svůj profil fotku na téma „Lyžujeme na Šacberku“, označte na fotce @skiarealsacberk, dej like tomuto příspěvku, dej like stránce @skiarealsacberk.
 3. Dne 28.2.2020 vybereme 3 výherce. Výherci budou vybíráni porotou složenou ze zástupců organizátora.
 4. Soutěží se o 700 bodů skipas - 1. místo, 500 bodů skipas - 2. místo, 300 bodů skipas - 3. místo. Záloha za kartu není součástí výhry.
 5. Výherci budou o svých výhrách informováni 28.2.2020 pod soutěžním příspěvkem v komentářích na Facebooku. Dále obdrží soukromou zprávu na jejich facebookovém profilu, kde budou informováni o dalším postupu. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.
 6. Předání výhry proběhne na kase ve Skiareálu Šacberk.
 7. Autor odměněné fotografie musí na požádání prokázat, že je skutečným autorem fotografie (platí v případě podezření z odcizení fotografie).
 8. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jednu cenu; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění.
 9. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 10. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce.Výherce si musí cenu převzít/vyzvednout osobně nebo vyslat pověřenou osobu. Ceny neposíláme poštou. Pokud by vítěz nedorazil do konce sezóny 2019/2020 nebo pokud si výherce výhru nevyzvedne do uvedeného termínu, výhra propadne pořadateli. Body na skipasu jsou platné jenom pro sezónu 2019/2020, nepřevádí se do další sezóny.
 11. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů. Sdílením soutěžního příspěvku na profilu Facebooku s příslušným označením (viz bod č. 2) vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže společnosti Salix Integra s.r.o. IČ: 26891069, za účelem další komunikace týkající se soutěže.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží – li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

  Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:o k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele, o k u žití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail, o s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno,příjmení a město/obec na výherní listině. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu §12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.

  Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, případně komentáře, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech)soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.
 12. Další důležité podmínky soutěže

  Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele,než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

  Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy,snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit a soutěž kdykoliv zrušit. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není spojena.

V Jihlavě dne 13.2.2020

Velikost fotografie: 6 kB
Velikost fotografie: 7 kB
Velikost fotografie: 49 kB
Velikost fotografie: 14 kB
Velikost fotografie: 4 kB
Velikost fotografie: 31 kB
Navštivte náš Facebook - Velikost fotografie: 7 kB

Navštivte náš Facebook

Design & kód SEO kvalitně | Copyright © 2009 | Ski areál Šacberk. All rights reserved. | Administrace